print
Arhiivist

EESTI ARHIIV ÜHENDRIIKIDES

Põhikiri


I ARTIKKEL. NIMI

Ühingu nimi on Eesti Arhiiv Ühendriikides.


II ARTIKKEL. EESMÄRK

Ühingu eesmärgiks on edendada eesti kultuuripärandi tutvustamist laiemale avalikkusele; õppida ja uurida eesti kirjandust ja ajalugu; omandada, koguda, säilitada ja eksponeerida eesti raamatuid, kirjandust, kunsti, kultuuriväärtuslikke esemeid ja muid eesti kultuuriga seonduvaid materjale; edendada näitusetegevust, loenguid, uurimistööd ja arhiivikülastusi, et harida üldsust ja kujundada arusaamist Eesti ajaloost, kultuuripärandist ja rahvaluulest; kindlustada nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud paigad ja vahendid.


III ARTIKKEL. TEGEVUSPIIR

Ühing on mittetulundusühing. Ühing on loodud ainuüksi hariduslikel, kirjanduslikel ja teaduslikel eesmärkidel edendamaks ja säilitamaks eesti kultuuri- ja ajaloopärandit üldsuse kasuks.


IV ARTIKKEL. LIIKMESKOND

Ühingu liikmeteks võivad saada organisatsioonid, kes on huvitatud samade eesmärkide edendamisest. Liikmete staatus, liikmeksastumise protseduur ja liikmemaksud on kehtestatud kodukorraga.


V ARTIKKEL. LIIKMETE ÕIGUSED

Liikmete hääleõigus on kehtestatud kodukorraga. Kõikidel liikmetel on õigus saada Ühingu poolt nende liikmeksoleku ajal välja antud teatisi ja trükiseid.


VI ARTIKKEL. KOOSOLEKUD

Ühingu aastakoosolek peetakse Nõukogu poolt kindlaks määratud ajal ja kohas. Erakorralise koosoleku võivad Nõukogu või liikmed kooskõlas kodukorraga kutsuda kokku igal ajal.


VII ARTIKKEL. HALDAMINE

Ühingu asjaajamist ja vara haldamist teostab Nõukogu, kuhu kuuluvad vastavalt kodukorrale valitavad ametiisikud ja muud liikmed. Ametiisikuteks on president, asepresident, sekretär ja varahoidja, kes valitakse täitma kodukorras kehtestatud kohustusi.


VIII ARTIKKEL. VARADE KONTROLL

Nõukogu võib vastu võtta mistahes annetuse, päranduse või kingituse Ühingu heaks. Mitte ükski osa Ühingu tuludest ei kuulu liikmete, esindajate ega Nõukogu ametiisikute ja liikmete vahel jagamisele. Ühingul ei ole ja ta ei anna välja aktsiaid ega maksa dividende.


IX ARTIKKEL. TEGEVUSE LÕPETAMINE

Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab aastaste liikmete üldkoosolek. Otsuse jõustumiseks on vajalik kahe kolmandiku aastaste liikmete poolthäälteenamus. Nõukogu on kohustatud teavitama liikmeid 14 päeva enne üldkoosolekut, et ettepanek tegevuse lõpetamise kohta tuleb arutlusele.

Tegevuse lõpetamise korral antakse ülejäänud varad üldkoosoleku otsusega üle mõnele teisele sarnaste eesmärkide ja tegevuskavaga mittetulundusühingule.


X ARTIKKEL. MUUD MÄÄRUSED

Ühing ei tee üheski oma tegevusvaldkonnas propagandat ega püüa muul moel mõjutada esitatud või arutlusel olevaid seaduseelnõusid. Ühing ei osale mitte üheski poliitilises kampaanias mitte ühegi avalikule ametikohale kandideeriva isiku heaks.


XI ARTIKKEL. PARANDUSED

Ühingu põhikirja ja/või kodukorda võib muuta ja/või parandada kui muutmisettepaneku poolt hääletab kaks kolmandikku aastaseid liikmeid 30 päeva jooksul hääletussedelite postitamisest. Muutuste algatajaks võivad olla Nõukogu liikmed, samuti võib muutusi algatada vähemalt ühe kolmandiku aastaste liikmete poolt
sekretärile adresseeritud petitsiooniga.